English
Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline: 0985 886 886

Tìm kiếm
 

Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online: 63
Visits: 5,446,584Chương trình đào tạo
Nghiệm thu hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG, THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

XEM LỊCH KHAI GIẢNG

 

Chuyên đề 1: nghiệm thu hoàn công:

I. Khái niệm nhật ký công trình

Quy định lập sổ và ghi nhật ký công trình (kỹ thuật ghi sổ, quy định lưu trữ, quản lý nhật ký công trình)

II. Công tác lập hồ sơ hoàn công

1. Cơ sở pháp lý

2. Một số khái niệm về bản vẽ hoàn công

3. Vai trò, tác dụng của hồ sơ hoàn công

4. Các loại bản vẽ hoàn công

5. Đơn vị lập hồ sơ hoàn công

6. Kỹ thuật lập hồ sơ hoàn công

7. Trường hợp thi công đúng thiết kế, trường hợp phải thay đổi bổ sung

8. Quy định lưu trữ bản vẽ hoàn công

9. Trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ hoàn công

III. Công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Công tác kiểm soát trong quá trình hình thành công trình xây dựng

2. Công tác khảo sát xây dựng lựa chọn nhà thầu

3. Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng

4. Mẫu biên bản nghiệm thu

IV. Nghiệm thu sản phẩm thiết kế xây dựng

V. Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

1. Quy trình nội dung nghiệm thu sản phẩm xây dựng

2. Tổ chức nghiệm thu từng công việc xây dựng, nghiệm thu nội bộ, các thành phần

3. Nội dung quản lý nghiệm thu A g B

4. Các công việc và trình tự phải thực hiện nghiệm thu

5. Các thành phần trực tiếp nghiệm thu

Chuyên đề 2: Thanh toán vốn đầu tư

I. Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

II. Tạm ứng vốn đầu tư

1. Đối tượng tạm ứng và mức vốn tạm ứng

2. Thu hồi tạm ứng

3. Hồ sơ tạm ứng

III. Thanh toán khối lượng hoàn thành

1. Căn cứ kiểm soát khối lượng hoàn thành

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán

3. Thanh toán khối lượng hoàn thành

IV. Quy trình thủ tục thanh toán vốn đầu tư

V. Trách nhiệm, quyền hạn của chủ thể

1. Trách nhiệm quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản lý dự án

2. Trách nhiệm quyền hạn của cơ quan kho bạc nhà nước

3. Trách nhiệm quyền hạn của bên nhận thầu

Chuyên đề 3: Quyết toán vốn đầu tư

I. Khái niệm

II. Phân loại quyết toán vốn đầu tư

III. Nội dung báo cáo quyết toán vốn

IV. Hồ sơ trình duyệt quyết toán

V. Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (thẩm tra quyết toán, hình thức thuê tổ chức kiểm toán độc lập)

VI. Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức (giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo giá điều chỉnh, hợp đồng theo giá hợp đồng kết hợp)

VII. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán

VIII. Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành